І. Загальна частина

     1.1 Правила прийому до Новопсковського професійного аграрного ліцею (далі - ліцею) є обов’язковими.

     1.2. До ліцею  приймаються громадяни України.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного закладу,  який   має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну) , перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

     1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

    Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

     1.4. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

     1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку до ліцею здійснюється за  рахунок коштів обласного бюджету на умовах регіонального замовлення у  професійно-технічних навчальних закладах державної власності.

     1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка,  підвищення кваліфікації та професійно-технічне навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

       2.1. Прийом  до  ліцею здійснює приймальна комісія.   

       2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

      2.3. Правила прийому до  ліцею  на наступний 2018 календарний рік розроблені відповідно до законодавства України та Типових правил прийому,   затверджених  наказом МОН України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р за № 823/23355.

      2.4. Приймальна комісія:

     * організовує прийом заяв та документів;

     * проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

     * організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

     * приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

     * організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

     * вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через сайт ліцею http://liceynp.ucoz.ua, інформаційні стенди та засоби масової інформації ( місцеві газети «Новопсковщина» , «Перемога» та радіо) і обумовлюють:

     * набір учнів за регіональним замовленням на первинну професійну підготовку згідно поданої заявки:

Код,

назва професії.

Освіт-ній рівень вступ-ника

Запла-нова-ний обсяг прийо-му за регіо- наль-ним замов-ленням

Освіт-ній  та освіт-ньо-кваліфікацій-ний рівень випуск-ника

Термін навчання

Форма нав-чання

Ступене-вість навчання

Вік, стать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Тракторист-машиніст сільськогосподарсько-го (лісогосподар-ського) виробництва

(категорії «А1», «А2», «В1»)

  1. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування,

8322  Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

7122 Муляр

7122 Пічник

7133 Штукатур

Базова загаль-на середня освіта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базова загаль- на середня освіта

 

25 учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 учнів

Повна загаль-на середня освіта, каліфі-кова-ний робіт-ник

 

 

 

 

Повна загаль- на середня освіта, каліфі- кова- ний робіт- ник

 

3 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 роки

Денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денна

ІІ ступінь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ступінь

Вік - 15 років,

стать-чоловіча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вік – 15 років, стать чоловіча, жіноча

Всього:

 

 

50 учнів

 

 

 

 

 

                 

- набір учнів за угодами з фізичними/юридичними особами на професійно-технічну підготовку:

Код,

назва професії.

Освітній рівень вступника

Заплано-ваний обсяг прийому

Освітній  та освітньо-кваліфікацій-ний рівень випускника

Термін навчання

Форма навчання

Кваліфікація

Вік, стать.

8321. Водій мототранс-портних засобів (категорія «А», «А1»)

Повна загальна середня освіта

20  слухачів

Кваліфікова-ний робітник

2 місяці

Вечірня

Водіння мототранс-портних засобів категорії  «А», «А1»

Вік 16 років,

стать-чоловіча,

жіноча

 

8322. Водій автотранс-портних засобів (категорія «В»)

Повна загальна середня освіта

90  слухачів

Кваліфікова-ний робітник

3 місяці

Вечірня

Водіння автотранспортних засобів категорії  «В»

Вік 18 років,

стать-чоловіча,

жіноча

 

ВСЬОГО:

 

110 слу хачів

 

 

 

 

 

Приймальна комісія працює з понеділка  по п`ятницю з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00

     Ліцей має гуртожиток на 50  місць. До гуртожитку поселяються учні з віддалених населених пунктів. Першочергове право на поселення до гуртожитку мають учні пільгових категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Проходження медичного огляду вступників проводиться у Новопсковській центральній районній лікарні або у медичних установах за місцем проживання      ( для вступників з інших районів). Вступникам видається медична довідка  за формою 086 У, де вказується придатність до навчання за обраною професією. Одночасно вступники проходять медичну комісію щодо придатності до занять фізичною культурою. Крім цього:

     * вступники з професій: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»). Слюсар ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С», «Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1) та «Водій автотранспортних засобів (категорія «В») оформляють медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом ф. № 083 О.

  2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до ліцею з 1 червня по 25 серпня відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

   3.1  Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею , вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

     * документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

     * медичну довідку за формою 086-У  та карту щеплень;

     * 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

     * копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).    

     Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»),свідоцтво про народження - для осіб, що не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

  3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організціями, додають до заяви  про вступ відповідний документ.           

ІV. Умови прийому

     4.1. Прийом до Новопсковського професійного аграрного ліцею проводиться

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

     4.2. При однаковому конкурсному балі проводиться співбесіда.

     4.3. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів по мірі формування груп.

     4.4. Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

    * особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

     * діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

     * діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом , відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

     * особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,

 особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

      * діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року   № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

      5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

      * випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

      * випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

       * учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

      * особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

      5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

      5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

      5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора цього закладу.

      5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею  супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

      5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок  коштів обласного бюджету на умовах регіонального замовлення здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

     6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, які отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.  При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій  ліцей може проводити додатковий прийом.

     6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

     6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

     6.4. Контроль за дотриманням даних  Правил  прийому до Новопсковського професійного аграрного ліцею Луганської області ліцею здійснюється   Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки  Луганської обласної державної  адміністрації.

        Директор Новопсковсько  професійного аграрного ліцею                    &n